Sosnowiec, 03.08.2017 r.

Sectra Tech Sp. z o.o.

Ul. Kosynierów 44

41 – 219 Sosnowiec    

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

     I.        Przedmiot zapytania

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę i montaż kompletu następujących urządzeń:

zdalnie sterowane ramię kamerowe, zdalnie sterowana głowica kamerowa oraz zestaw osprzętu.

 

   II.        Opis przedmiotu zamówienia i minimalne wymagania(spełnienie wszystkich przez urządzenie jest wymagane)

 

1.    Zdalnie sterowane ramię kamerowe wraz z montażem (montaż na samochodzie typu SUV lub PICKUP, który zostanie dostarczony przez Zamawiającego):

            - długość ramienia 3,5 m lub większa, maksymalnie do 6m

            - stabilizacja osi Y(vert) lub X(pan) i Y(vert)

            - udźwig umożliwiający utrzymanie kamery o wadze do 40kg,

            - masa kompletnego ramienia wraz z przeciwwagą do 400kg,

            - ramię musi mieć konstrukcję umożliwiającą jazdę z prędkością do 120km/h,

            - pełny obrót ramienia wokół własnej osi X(pan).

 

2.    Zdalnie sterowana głowica kamerowa wraz z montażem na ww. ramieniu kamerowym:

            - głowica z możliwością precyzyjnej, stabilnej pracy w osiach obrotu, z możliwością pracy z prędkością do 200 stopni/s w każdej z osi obrotu,

            - duży moment obrotowy serwomechanizmów umożliwiający pracę z kamerami o masie do 40kg,

            - uchwyt głowicy tłumiący drgania o niskiej częstotliwości,

            - stabilizacja żyroskopowa eliminująca wahnięcia kamery, służąca stabilizacji obrazu do ogniskowej obiektywu 200mm (ekwiwalent dla 35mm).

 

3.    Zestaw osprzętu wraz z montażem w samochodzie (montaż w samochodzie typu SUV lub PICKUP, który zostanie dostarczony przez Zamawiającego):

 

            - 4 szt. monitorów 9' HD professional z wejściami HD-SDI i opóźnieniem max 2 klatek,

            - monitor 7' HD professional z wejściami HD-SDI i opóźnieniem max 2 klatek,

            - konsola sterowania ramieniem kamerowym umożliwiająca precyzyjne sterowanie kierunkiem i             prędkością ruchu ramienia kamerowego, konsola musi posiadać wyłącznik awaryjny zasilania ramienia i             być wykonana z elementów odpornych na przypadkowe uszkodzenia, zapylenie i wysoką wilgotność,

            - urządzenie zasilające - przetwornica napięcia o mocy min 600W z okablowaniem, umożliwiająca zasilenie             głowicy kamerowej z zestawu akumulatorów,

            - 1 zestaw interkomowy - 4 szt. słuchawek z mikrofonami różnicowymi oraz   stacja centralna, zestaw             umożliwiający bezproblemową komunikację w środowisku o podwyższonym stopniu   hałasu zewnętrznego, każda para słuchawek musi posiadać możliwość niezależnej regulacji głośności,

            - akumulatory zasilające - 3 szt. akumulatorów zasilających umożliwiających pobór prądu o napięciu min 60V oraz natężeniu min. 20A, akumulatory muszą być wykonane w technologii odpornej na wstrząsy,

            - okablowanie niezbędne do prawidłowego zasilenia, przesyłania sygnałów i sterowania ramieniem i   głowicą kamerową, kable zasilające muszą umożliwiać zasilanie prądem o napięciu do 80V i natężeniu           do 15A, kable sygnałowe muszą być kablami ekranowanymi i odpornymi na zakłócenia ze źródeł      zewnętrznych, kable sygnału wizyjnego muszą bezproblemowo przenosić sygnał w standardzie HD - SDI     Full HD.

 

Dopuszcza się jedynie składanie ofert na nowe urządzenia i ich elementy (tzn. dotychczas nieużywane).

Jeżeli w powyższym opisie przyjęto konkretne rozwiązania, w tym konkretne materiały, Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania i materiały równoważne w zakresie parametrów, funkcjonalności i jakości.

 

Kod CPV:

32321100-0 - Sprzęt filmowy

 

Termin realizacji umowy: do 31.03.2018 r.

 

III.        Warunki udziału w postępowaniu:

Złożona oferta powinna zawierać:

1.    Nazwę i adres oferenta,

2.    Wartość oferty w PLN – ogółem i w rozbiciu (cena netto, podatek VAT, cena brutto),

3.    Termin ważności oferty,

4.    Informację o ilość dni kalendarzowych realizacji zamówienia od momentu podpisania umowy,

5.    Załącznik w postaci oświadczenia dotyczącego braku konfliktu interesów, którego wzór został udostępniony wraz z niniejszym zapytaniem ofertowym jako załącznik nr 1.

 

Oferta wraz z załącznikiem powinna być przesłana na adres korespondencyjny:

 

            Sectra Tech Sp. z o.o.

            Ul. Kosynierów 44

            41 – 219 Sosnowiec

 

lub na adres e-mail:

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych – oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.

 

W przypadku braku spełnienia powyższych warunków – oferta nie będzie brana pod uwagę podczas wyboru dokonywanego przez Ogłaszającego.

 

Ogłaszający zapytanie ofertowe zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert według własnego uznania (jeśli zajdzie taka konieczność), do anulowania zapytania ofertowego oraz do unieważnienia postępowania ofertowego wraz z podaniem przyczyny.

 

Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania jakiejkolwiek oferty w szczególności
w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

 

Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy na realizację usługi. Oferent jest zobowiązany do podpisania umowy w wypadku wyboru jego oferty w wyniku postępowania wyboru ofert.

 

 

  IV.        Termin składania ofert upływa w dn. 04.09.2017 r.

 

Za termin doręczenia oferty uznaje się datę jej wpływu na ww. adres korespondencyjny lub jej otrzymania na powyżej wskazany adres e-mail. Zaznacza się, że oferty, które zostaną doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

 

    V.        Kryteria oceny ofert:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Cena: 90 %

Termin realizacji zamówienia (ilość dni kalendarzowych realizacji zamówienia od momentu podpisania umowy): 10 %

 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ustaloną punktację:

 

a) punkty za kryterium „Cena” zostaną przyznane za cenę netto określoną w ofercie, według

następującego wzoru:

(Cena oferty najniższej / Cena oferty badanej) x 100 x 90% = ilość punktów

b) punkty za kryterium „Termin realizacji zamówienia” zostaną przyznane według następującego wzoru:

(Ilość dni realizacji zamówienia w ofercie z najkrótszym terminem realizacji/ Ilość dni realizacji zamówienia w ofercie badanej) x 100 x 10% = ilość punktów

 

Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie.

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.

 

  VI.        Informacja na temat zakazu powiązań osobowych i kapitałowych:

Informujemy, że zamówienie ma zostać udzielone w ramach projektu, w którym Zamawiający jest zobowiązany do stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w związku z czym Zamawiającego i Wykonawcę obowiązuje zakaz powiązań osobowych lub kapitałowych, o którym mowa w pkt 2 sekcji 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” ww. Wytycznych. W związku z powyższym informujemy, że w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie w szczególności nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z ogłaszającym zamówienie. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między ogłaszającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ogłaszającego lub osobami wykonującymi w imieniu ogłaszającego czynności związane
z  przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)  posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c)   pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d)  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VII.        Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności w następującym zakresie i w następujących przypadkach:

- Zmiany terminu realizacji umowy, w tym harmonogramu realizacji umowy wynikające z postanowień umowy o dofinansowanie Zamawiającego ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości, w tym jeżeli umowa ta została zawarta lub zmieniona aneksem po udzieleniu zamówienia;

- W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy, zmniejszenie wartości zamówienia);

- Zmian nazwy, siedziby firmy, zmiany teleadresowe, ilości i numerów kont bankowych Wykonawcy lub Zamawiającego (zmiany podmiotowe);

- Zmiany osób reprezentujących w trakcie realizacji umowy interesy Stron;

- Zmian przepisów obowiązującego prawa dotyczącego umowy;

- Ograniczenia zakresu usługi wynikającego z braku środków finansowych Zamawiającego lub innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

- Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i nie ograniczają przedmiotu zamówienia zawartego w zapytaniu ofertowym;

-Zmiany sposobu realizacji dostawy oraz pozostałych zobowiązań Wykonawcy, w szczególności w następstwie siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia (niemożność zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom, na które Strona nie ma wpływu i której nie można przypisać drugiej Stronie), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie, ustanowienie stanu klęski żywiołowej, epidemia, ograniczenia z powodu kwarantanny, strajk, zamieszki uliczne, pożar, eksplozja, wojna lub rewolucja, atak terrorystyczny, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne lub wewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy; jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub przewiduje się, że uniemożliwi którejkolwiek ze Stron wykonanie dostawy bądź pozostałych zobowiązań wynikających z umowy, to Strona ta powiadomi drugą stronę o zaistniałym wydarzeniu lub okolicznościach i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie będzie uniemożliwione w ich wyniku; powiadomienie to zostanie przekazane niezwłocznie od momentu powzięcia wiedzy o wydarzeniach bądź okolicznościach;

-Zmiany terminu i zakresu realizacji dostawy w przypadku wystąpienia działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie dostawy, za które to działania nie ponosi winy którakolwiek ze Stron umowy;

-Zmiany podwykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego, pod warunkiem zgodności z postanowieniami zapytania ofertowego;

-Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;

            -Zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT lub podatku akcyzowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Miejscowość, data

 

 

 

(Nazwa podmiotu składającego ofertę)

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie dotyczące braku konfliktu interesów

 

Ja niżej podpisany(-a) (imię i nazwisko)

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentujący(-a) firmę/jednostkę (pełna nazwa firmy/jednostki, adres)

 

 

…………………………………………………………………….………………………………………………………………….

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

oświadczam, w nawiązaniu do składanej oferty, że wymieniona firma/jednostka i/lub osoby uprawnione do jej reprezentowania:

nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z ogłaszającym postępowanie. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między ogłaszającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ogłaszającego lub osobami wykonującymi w imieniu ogłaszającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)    uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)  posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c)   pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d)  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oświadczam również, że bezzwłocznie poinformuję zamawiającego o wszelkich okolicznościach stanowiących konflikt interesów lub mogących spowodować jego powstanie.

 

 

 

 

 

………………………………………

Podpis